REGULAMIN KONKURSU "Handmade with love"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Latech Bernard Latanowicz Os. Kosmonautów 4/77 61-624 Poznań, posługująca się numerem NIP: 697-212-83-40 oraz REGON: 362796850. Konkurs odbywa się na profilu facebook organizatora.

2. Regulamin ten określa zasady udziału w konkursie oraz formę jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

4. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest fiirma Latech Bernard Latanowicz Os. Kosmonautów 4/77 61-624 Poznań, posługująca się numerem NIP: 697-212-83-40 oraz REGON: 362796850.

5. Konkurs rozpoczyna się 06.02.2017 i potrwa do 11.02.2017 do godziny 23:59. Wyniki ogłoszone zostaną dnia 13.02.2017.

6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny,​ koszt wysyłki nagrody ponosi organizator.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu Facebook, a także udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych, które konieczne są do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród.

2. Konkurs polega na udostępnieniu zdjęcia swojego rękodzieła. Zdjęcie należy umieścić pod postem konkursowym. Niedopuszczalne jest naruszanie praw autorskich! Można udostępnić tylko jedną pracę / jeden post. Jeśli autor, którego praca została wybrana pominął któryś z kroków, organizator może przywołać go do uzupełnienia braków.

3.​ Komisja LaQ wybierze trzy zdjęcia, którego autorzy zostaną nagrodzeni.

4. Nagrodą są 3 vouchery na spersonalizowany krem.

5. Prawa uczestnictwa w konkursie, jak i prawa oraz obowiązki z nim związane, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Nie ma możliwości wymiany nagrody na świadczenie pieniężne.

6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Jeśli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat ​musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 3 Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie zgłoszeń jest możliwe tylko w czasie trwania konkursu. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika będzie brało udział w konkursie, w czasie trwania którego zostało dostarczone do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie okresu trwania konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 5 Dane osobowe uczestników konkursu

1. Zwycięzca proszony jest o wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@laq.pl w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wysłania nagrody. Istnieje również możliwość odbioru osobistego nagrody w Galerii Malta w Poznaniu.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych​ przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

3. Użytkownik przystępując do konkursu akceptuje zgodę na publikację zdjęcia i odpowiedzi w momencie ogłoszenia wyników.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia nagród przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia, zaistniałe z przyczyn od nich niezależnych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.

§ Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: http://laq.pl/content/7-regulamin-fb

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie oraz prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania konkursu organizator powiadomi na facebooku marki LaQ.

3. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania związane z konkursem.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.