25 października 2022 roku wejdzie w życie nowy Regulamin sklepu oraz polityka prywatności, który aktualnie dostępny jest tutaj

Spis treści:

§ 1. Postanowienia wstępne

§ 2. Definicje

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

§ 4.Rejestracja Konta Klienta

§ 5. Przyjmowanie i realizacja zamówień

§ 6. Dostawa zamówionych Towarów

§ 7. Płatność

§ 8. Rękojmia

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 10. Usługi nieodpłatne

§ 11. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 12. Ochrona danych osobowych

§ 13. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem www.laq.pl, którego właścicielem jest: Latech Bernard Latanowicz z siedzibą w Poznaniu (61-624), os. Kosmonautów 4/77, wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 6972128340, REGON: 362796850.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. 
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Definicje

 1. Sprzedawca – Latech Bernard Latanowicz z siedzibą w Poznaniu (61-624), os. Kosmonautów 4/77, wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 6972128340, REGON: 362796850;
 2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.laq.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary;
 3. Strona Sklepu – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.laq.pl, pod którym Sklep jest dostępny; 
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 5. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
 6. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu prawidłowej Rejestracji w Sklepie, w wyniku czego zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną; 
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 13. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu;
 14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Sklepie (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zamieszczoną na stronie Sklepu Polityką prywatności i ich zaakceptowanie. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, jego strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 4.Rejestracja Konta Klienta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie jest w pełni dobrowolna, oraz nie powiązana z jakimikolwiek opłatami na rzecz Sprzedawcy. 
 3. Aby w sposób prawidłowy dokonać Rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz Rejestracji udostępniony na Stronie Sklepu oraz przesłać wypełniony formularz do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcjonalności na Stronie Sklepu. Podczas Rejestracji, Klient zobowiązany będzie do wyznaczenia indywidualnego hasła.
 4. Podczas procesu Rejestracji, Klient będzie mógł zapoznać się z treścią Regulaminu, oraz zobowiązany będzie zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Rejestracji. 
 5. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji, Klient otrzymuje niezwłocznie na podany adres e-mail, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych osobowych.

§ 5. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do składania przez Klientów ofert zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 2. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zamieszczoną na stronie Sklepu Polityką prywatności i ich zaakceptowanie.
 3. Klient może składać zamówienie za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 4. Zamówienie w Sklepie może zostać złożone zarówno przez Klienta, który dokonał Rejestracji, jak również bez dokonania rejestracji, korzystając z możliwości złożenia zamówienia jako gość.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu, kompletuje zamówienie poprzez wybieranie Towaru, które następuje przez wybór polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” widocznego na stronie wybranego Towaru. Klient po skompletowaniu całości zamówienia oraz wskazaniu w „Koszyku”, sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką, Klient jest informowany o łącznej cenie zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy, jak również o wszelkich kosztach dodatkowych związanych z zawartą Umową.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Każdorazowo, Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
 8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, i z chwilą otrzymania przez Klienta tej informacji, zawarta zostaje Umowa ze Sprzedawcą. Z tą chwilą edycja zamówienia (zmiana ilości, dodawanie lub usuwanie produktów) nie będzie możliwe. 
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 11. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  1. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się niezwłocznie, z zachowaniem przez Sprzedawcę kolejności złożonych zamówień;
  2. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie;
  3. w przypadku złożenia zamówienia płatnego za pomocą szybkich płatności – rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania przez Klienta z systemu szybkich płatności.
 12. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-15).
 13. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu (paragon lub faktura VAT) dołączane są każdorazowo do zamówionych Towarów.

§ 6. Dostawa zamówionych Towarów

 1. Dostawa Towarów będących przedmiotem zamówienia następuje w sposób wybrany przez Klienta.
 2. Klient podczas składania zamówienia może dokonać wyboru dowolnego sposobu Dostawy, spośród udostępnionych przez Sprzedawcę. 
 3. Koszt Dostawy zamówionych Towarów, każdorazowo jest wskazany przez Sprzedawcę oraz doliczany do całkowitej wartości zamówienia w podsumowaniu zamówienia.
 4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane w najbliższym dniu roboczym, z zachowaniem kolejności złożonych zamówień.
 5. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, pod wskazany przez Klienta adres, z zastrzeżeniem sytuacji, jeśli Klient wybrał formę dostawy paczkomat Inpost – wówczas adresem dostawy będzie adres wybranego paczkomatu.
 6. Sprzedawca umożliwia odbiór zamówionych Towarów osobiście, w siedzibie Sprzedawcy. W sytuacji wybrania formy Dostawy zamówionych Towarów jako odbiór osobisty, Klient będzie mógł dokonać odbioru Towarów w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach wskazanych w § 5 ust. 12 Regulaminu. W celu dokonania odbioru zamówionych Towarów, Klient musi przedstawić numer zamówienia. 
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad.
 8. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien napisać razem z dostarczycielem protokół uszkodzenia przesyłki. Klient o tym fakcie powinien poinformować Sprzedawcę w jak najszybszym czasie.
 9. Przewidywane terminy dostawy nie stanowią gwarantowanych terminów doręczenia.

§ 7. Płatność

 1. Ceny zakupu Towarów zamieszczone na Stronie Sklepu, są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 25 1240 6524 1111 0010 6544 2204;
  3. szybkie płatności - realizowane przez firmę PayPro
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. 
 4. W wypadku niedokonania płatności we wskazanym powyżej terminie, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od Umowy bez wyznaczenie dodatkowego terminu na dokonanie płatności, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności, zgodnie ze złożoną ofertą zawarcia Umowy. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w zamówieniu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towarów nowych, pełnowartościowych oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych, w związku z czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 2. W sytuacji jeśli Towar ma wadę, Klient jest uprawniony do:
  1. Żądania obniżenia ceny zakupu lub też odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, lub też Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. Żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. W takiej sytuacji Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub też usunąć wadę w rozsądnym terminie, bez powstawania dodatkowych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić realizacji żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową, w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć zakupiony wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt zwrotu wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym okresie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dokonanie oględzin reklamowanego towaru, sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji po otrzymaniu i dokonaniu oględzin reklamowanego towaru.
 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 7. Klient realizujący uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową zgłasza Sprzedającemu ten fakt i odsyła reklamowany towar na adres Sprzedawcy.
 8. Klient może złożyć również reklamację w związku z korzystaniem z udostępnionych przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług świadczonych droga elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: sklep@laq.pl  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu lub telefonicznie pod jednym z numerów wskazanych na Stronie Sklepu. W treści zgłoszenia reklamacyjnego, Klient zobowiązany jest wskazać opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Klientowi. 

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę, w tym Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Towarem należy wysłać na adres Sprzedawcy lub też w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty, na adres e-mail: sklep@laq.pl. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
 7. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ 10. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, za pomocą drogi elektronicznej następujące nieodpłatne usługi:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;
  3. Newsletter.
 2. Usługi wskazanie w ust. 1 powyżej świadczone są bezpłatnie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu Klientowi zamówionej informacji handlowej przez Sprzedawcę. Przez informację handlową należy rozumieć wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter jest przesyłany do wszystkich Klientów, którzy dokonali zapisu. 
 5. Z usługi Newsletter Klient może skorzystać poprzez zapisanie się do subskrypcji. W tym celu jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Sklepu. Po jego przesłaniu do Sprzedawcy, Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny, w celu potwierdzenie zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter poprzez usunięcie swojej subskrypcji, za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę w ramach usługi Newsletter.
 7. Usługa Formularz kontaktowy polega na udostępnieniu funkcjonalności umożliwiającej wysyłanie, za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Sklepu, wiadomości do Sprzedawcy.
 8. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych opisanych w niniejszym paragrafie Regulaminu, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

§ 11. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient oraz Sprzedawca mogą, w każdym czasie oraz bez podania przyczyny,  rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień niniejszego punktu Regulaminu.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie ze Sklepu oraz usług nieodpłatnych, oferowanych za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedawcę, wiąże się z koniecznością przetwarzania danych Klienta. 
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte zostały w Polityce prywatności, umieszczonej na stronie Sklepu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy, a w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 3. Każdy Klient może utrwalić treści Regulaminu poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.
 4. Strona Sklepu używa ciasteczek, dzięki którym serwis może działać lepiej. Szczegółowe informacje na temat stosowanych ciasteczek dostępne są w Polityce prywatności.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do treści zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 7. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 28.04.2022 roku.