Accessibility Tools

REGULAMIN AKCJI "MAJÓWKA Z LaQ"

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem jest firma LATECH sp. z o.o. NIP 9721331275 REGON 523121457, właściciel marki LaQ oraz sklepu internetowego pod adresem www.laq.pl (dalej "Organizator").
 2. Regulamin ten (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu prowadzonego na publicznym koncie społecznościowym https://www.facebook.com/LaQpl/ na portalu Facebook oraz https://www.instagram.com/laq.pl na portalu Instagram, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 4. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).

Zasady uczestnictwa:

 1. Akcja skierowana jest do osób fizycznych będących konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej (dalej „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 13-18 lat), mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.   
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników. 
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Konkurs trwa w okresie od 30.04.2024 roku od godziny 00:01 do 05.05.2024 roku do godziny 23:59 czasu polskiego.
 5. Konkurs prowadzony jest za pomocą publicznego konta organizatora na portalu Facebook (LaQ) oraz Instagram (laq.pl).

Warunki udziału w Konkursie:

 1. Posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram oraz
 2. Wykonanie zdjęcia lub filmu (dalej: „Praca konkursowa”) zawierającego produkt/produkty marki LaQ lub Shots! oraz
 3. Opublikowanie dostępnej dla wszystkich pracy w formie postu (relacje nie będą brane pod uwagę) na swoim koncie społecznościowym Facebook i/lub Instagram oraz
 4. Oznaczenie pracy hasztagiem #LaQTobie oraz
 5. Oznaczenie konta firmowego LaQ (na FB: https://www.facebook.com/LaQpl?locale=pl_PL, na IG: https://www.instagram.com/laq.pl/) w treści postu oraz
 6. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

Aby wziąć udział w konkursie wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Warunki dodatkowe:

 1. Prace nie mogą zawierać treści, które naruszają prawa autorskie; prawa osób trzecich; mogą być sprzeczne z interesem Organizatora; stanowią antyreklamę  dla Organizatora lub produktów marki LaQ czy Shots!; naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik publikując pracę deklaruje, iż publikacja Pracy nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie. 
 3. Każdy uczestnik może dodać dowolna ilość materiałów, jednak nie zwiększa to szans na zdobycie nagrody.
 4. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające warunków wskazanych w Regulaminie nie zostaną wzięte pod uwagę.

Nagroda:

 1. Nagrodą jest produkt Żel pod prysznic Shots Czym Chata Bogata 500 ml o wartości 22 zł.
 2. Nagrodę zdobywa każda osoba, która spełni wymagania akcji.
 3. Aby odebrać nagrodę należy złożyć zamówienie w sklepie internetowym na www.laq.pl oraz wpisać w uwagach dla sprzedawcy nazwę konta, na którym udostępniony został materiał.  
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe, podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 
 5. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
 6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

Prawa autorskie:

 1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego Praca konkursowa jest jego dziełem do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zamieszczając Prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z Pracy konkursowej poprzez jej publikowanie

Uprawnienia Organizatora:

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowy, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacje:

 1. Każdy uczestnik może złożyć Reklamację w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem. 
 2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby firmy lub w formie elektronicznej na adres sklep@laq.pl
 3. Organizator ustosunkuje się w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji. 

Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób trzecich, jeśli zostaną wskazane przez Uczestnika, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym przekazania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 
 3. Wyrażenie przez Uczestnika oraz osobę trzecią zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby zgłoszenie udziału w Konkursie mogło zostać przyjęte przez Organizatora oraz aby Uczestnik mógł otrzymać Nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: sklep@laq.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika oraz osoby trzeciej przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem. Termin przedawnienia roszczeń określony został przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności agencji obsługującej konkurs oraz firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej za pośrednictwem których Organizator dostarcza nagrody.
 6. Uczestnikowi oraz osobie trzeciej przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Jeśli Uczestnik lub osoba trzecia uzna, że jego dane osobowe podczas Konkursu są przetwarzane niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.laq.pl oraz na profilach Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyraża zgoda na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook oraz Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 4. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.