Kup do godziny 12:00, a Twoje zamówienie wyślemy jeszcze tego samego dnia! | Darmowa dostawa od 45 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.laq.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych osób, korzystających z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem sklepu nternetowego www.laq.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.laq.pl oraz Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.laq.pl jest spółka LATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Suchy Las (62-002) przy ul. Klonowej 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992181, NIP: 9721331275, REGON: 523121457, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@laq.pl.
 3. Administrator przetwarzając dane osobowe za pośrednictwem sklepu internetowego www.laq.pl dba, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO) oraz dba o ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.laq.pl.

§2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe klientów Sklepu www.laq.pl, którzy dokonują za jego pośrednictwem jakiejkolwiek czynności prawnej z Administratorem. W szczególności przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu odbywa się w następujących celach:
  1. W celu umożliwienia Klientowi zawarcia umowy konta w Sklepie oraz zrealizowania warunków niniejszej umowy – przetwarzać będziemy następujące dane osobowe:
   – imię i nazwisko;
   – login;
   – adres korespondencyjny;
   – adres dostawy (jeśli jest inny niż korespondencyjny);
   – adres e-mail;
   – numer telefonu;
   – firmę przedsiębiorcy (w przypadku osób zawierających umowę o prowadzenie konta jako przedsiębiorca);
   – numer NIP (w przypadku osób zawierających umowę o prowadzenie konta jako przedsiębiorca).
  2. W celu umożliwienia Klientowi składania zamówień oraz dokonywania zakupów Towaru oraz usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu – przetwarzać będziemy następujące dane osobowe:
   – imię i nazwisko;
   – adres dostawy;
   – adres e-mail;
   – numer telefonu;
   – firmę przedsiębiorcy (w przypadku osób zawierających Umowę jako przedsiębiorca);
   – numer NIP (w przypadku osób zawierających Umowę jako przedsiębiorca).
  3. W celu umożliwienia przesłania do Administratora zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego – przetwarzać będziemy następujące dane osobowe:
   – adres e-mail;
  4. W celu wypełniania obowiązków podatkowych, w postaci konieczności przechowywania dokumentacji sprzedaży Towarów, dokonanej za pośrednictwem Sklepu – przechowywać będziemy następujące dane osobowe:
   – imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy;
   – adres zamieszkania/siedziby;
   – numer NIP;
   – numer zamówienia.
  5. W celu prowadzenia działań promujących Towary oraz usługi oferowane przez Administratora, w tym przesyłania zamówionej korespondencji handlowej – przetwarzać będziemy:
   – adres e-mail;
   – numer telefonu;
  6. W celu archiwizacji (zapewnienia Administratorowi możliwości dowodowych) w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzać będziemy następujące dane:
   – imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy;
   – adres zamieszkania/siedziby;
   – historia zamówień;
   – dowód dokonania zapłaty za Towar;
   – numer NIP.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania. Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe tylko w sytuacji posiadania ważnej podstawy prawnej do ich przetwarzania. W związku z czym, Administrator zawsze dokłada wszelkich starań w celu uzyskania ważnej podstawy prawnej, uprawniającej Administratora do przetwarzania danych osobowych, i jednocześnie, nie przetwarza danych osobowych, jeśli nie ma do tego uprawnienia.
  Podstawą prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych jest:
  1. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody właściciela tych danych, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody, lub do momentu realizacji celu dla którego dane osobowe zostały zebrane.
  2. Podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie niezbędności podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub tez niezbędnych do realizacji zawartej umowy, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do momentu realizacji umowy zawartej z Klientem.
  3. Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie konieczności realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do momentu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie istnienia uzasadnionego prawnie interesu Administratora, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres istnienia uzasadnionego interesu lub do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przykładem przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora można wskazać, przechowywanie danych dot. zrealizowanej Umowy w celu zapewnienia możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami takimi jak roszczenia reklamacyjne. W takiej sytuacji, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Klientów. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. W ramach korzystanie ze Sklepu, Administrator może również gromadzić następujące dane: dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Klient zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 5. Podanie danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu jest zawsze dobrowolne. Jednakże w sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu realizacji zawartej umowy (umowa o prowadzenie konta lub umowa sprzedaży), nie podanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy (umowy o prowadzenie Konta w Sklepie, złożenie zamówienia oraz dokonanie zakupu Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu).
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu, mogą zostać przekazane innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności podmiotów, świadczących usługi na rzecz Administratora w ramach Sklepu, tj.:
  1. podmioty realizujące dostawę Towarów;
  2. dostawcyów systemów płatności, za pośrednictwem których Klienci mogą dokonywać szybkiej zapłaty za zakupione Towary;
  3. podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora;
  4. podmioty dostarczające usługi hostingu;
  5. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
  6. podmioty świadczące usługi mailingu;
  7. Podmioty dostarczające Administratorowi oprogramowanie niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe Klientów, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Ponadto dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urzędy skarbowe, lub też inne podmioty, jeżeli są uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Wówczas udostępnienie danych nastąpi na podstawie wyraźnego żądania tych podmiotów, skierowanego bezpośrednio do Administratora. Innym podmiotom Administrator może przekazać dane osobowe Klientów wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Klienta, którego te dane osobowe dotyczą.
 4. W żadnym wypadku dane osobowe Klientów nie zostaną przekazane do państwa trzeciego tj. do państwa położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

§4 UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOM W ZWIAZKU Z PRZEWTARZANIE ICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINITSRAOTRA

 1. Klientom korzystającym ze Sklepu, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania lub uzupełninia danych osobowych – art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub w związku z realizacją umowy oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – art. 20 RODO;
  6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO.
  7. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@laq.pl . Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez jej odwołaniem – art. 7 ust. 3 RODO;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy Klient uzna, iż przetwarzamy jego dane osobowe w sposób niezgodny w przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu prawidłowej realizacji uprawnień, przysługujących Klientom, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a) – g) niniejszej Polityki prywatności, należy złożyć do Administratora stosowny wniosek za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres: sklep@laq.pl .
 3. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z wnioskiem o realizację z uprawnień wynikających z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

§5 “COOKIES”

 1. Korzystając z naszego Sklepu, zbieramy również w sposób zautomatyzowany pliki cookies. Pliki cookies pozwalają nam identyfikować urządzenia użytkownika końcowego, za pomocą którego użytkownik ten wchodzi na stronę naszego Sklepu, dzięki czemu posiadamy wiedzą o ilości wejść na stronę naszego Sklepu oraz poziom zainteresowania naszymi Towarami.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co ważne, za pomocą plików cookies nie zbieramy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej (Klienta). A także nie możliwe jest przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzenia użytkownika jakichkolwiek wirusów, czy też niechcianego oprogramowania.
 4. W ramach strony internetowej Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”:
  1.  Cookies; „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. Cookies „Stałe” są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 5. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 6. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 7. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. Bardzo często stosowane przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywania plików cookies. Jednakże stosowane przez użytkowników przeglądarki internetowe pozwalając na zmianę ustawień w taki sposób, aby nie możliwe było ich zapisywanie na urządzeniu końcowym. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisywanie tych plików, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej, w sposób uniemożliwiający zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
 9. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje w zakresie wprowadzenia zmiany w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych, w tai sposób aby zablokować możliwość zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym podczas korzystania ze strony Sklepu:
  1. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek;
  2. Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow- cookies;
  3. Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and- privacy;
  4. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
  5. Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html;
  6. Safari – http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

§6 USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.laq.pl, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram oraz Google.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.laq.pl, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.laq.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  – https://www.facebook.com/policy.php
  – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  – https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.laq.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.laq.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript”.
 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google AdWords, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§7 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W ramach korzystania z naszego Sklepu, dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności nie będą poddawane profilowaniu.

§8 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem naszego Sklepu, każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektrycznej na adres: sklep@laq.pl lub za pośrednictwem przesyłki listowej przesłanej na adres naszej siedziby, wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O każdej zmianie Klienci zostaną powiadomieniu poprzez opublikowanie nowej treści Polityki prywatności na stronie Sklepu, na 3 dni przed dniem wejścia w życie zmienionych zapisów Polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia zmiany treści Polityki prywatności, dalsze korzystanie z Sklepu jest oświadczeniem woli Klienta, oznajmiający zaakceptowanie nowego brzmienia Polityki prywatności.
Top
X